Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu je spoločnosť Semitas s.r.o.

1. Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomná práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Semitas s.r.o. (ďalej len predávajúci) a kupujúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. Základné údaje predávajúceho

Obchodné meno: Semitas s.r.o.
IČO: 46 641 459
Sídlo: SNP 287/5, 087 01 Giraltovce
Tel.č.: 0948 336 367
E-mail: hiskingdom@hiskingdom.sk

3. Všeobecné ustanovenia

3.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli vypracované v súlade s platnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

3.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Odoslaním objednávky kupujú čí potvrdzuje svoj súhlas s tým, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzatvorenú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho a na všetky vzťahy, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho.

4. Uzatváranie kúpnej zmluvy (objednávanie tovaru)

4.1. Objednávkou sa rozumie objednanie tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom:

 • vyplneného a odoslaného formulára zo strany kupujúceho na internetovej stránke predávajúceho
 • e-mailovej správy zaslanej kupujúcim predávajúcemu
 • telefonickej objednávky zaslanej kupujúcim predávajúcemu

4.2. Objednávka musí obsahovať:

 • meno a priezvisko kupujúceho (resp. obchodné meno kupujúceho)
 • adresu jeho trvalého bydliska (resp. sídlo alebo miesto podnikania kupujúceho), prípadne aj adresu na doručovanie, ak nie je zhodná s adresou trvalého bydliska
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • presný názov tovaru
 • počet kusov
 • cenu, spôsob jej úhrady, požadovaný spôsob dodania tovaru
 • ak je kupujúcim právnická osoba objednávka musí tiež obsahovať IČO, DIČ, IČ DPH

4.3. Objednávka, ktorá nebude obsahovať požadované údaje, nemusí byť zo strany predávajúceho potvrdená.
Po prijatí objednávky predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie, nazvané ako „Potvrdenie objednávky“, ktoré je akceptovaním objednávky. Toto potvrdenie zašle predávajúci kupujúcemu prostredníctvom mailu, SMS alebo telefonicky.

4.4. Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:

 • názov a cenu tovaru
 • cenu prepravy
 • v niektorých prípadoch manipulačný poplatok
 • adresu miesta doručenia tovaru spolu s kontaktnou osobou
 • podmienky a spôsob prepravy

4.5. Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa považuje za „Záväzné potvrdenie objednávky“.
V prípade, že by dodacia lehota nemohla byť dodržaná, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom e-mailu, SMS, alebo telefonicky, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 48 hodín pred expedíciou tovaru ku kupujúcemu. Po tomto termíne nebude zrušenie objednávky akceptované.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

5.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 • a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
 • b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
 • c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

5.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

5.4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (aj e-mailom) alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy na adrese:
Obchodné meno:  Semitas s.r.o.
Sídlo: SNP 287/5, 087 01, Giraltovce
Tel.č.: 0948 336 367
E-mail: hiskingdom@hiskingdom.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je možné stiahnuť tu (kliknutím sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od zmluvy).

5.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a  v originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením na adresu Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

5.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

5.7. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

5.8. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

5.9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa predchádzajúceho odseku týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

5.10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 5.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

5.11. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

5.12. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

5.13. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v  závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

5.14. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 5.4. a 5.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 5.8. týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

5.15. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je

 • a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • b) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

6. Práva a povinnosti predávajúceho

6.1. Predávajúci je povinný:

 • na základe potvrdenej objednávky dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, akosti, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,
 • odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod na použitie, záručný list, dodací list a daňový doklad.

6.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

7. Práva a povinnosti kupujúceho

7.1. Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. V prípade ak kupujúci neprevezme objednaný tovar pri dodaní prepravcom, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho v súlade s § 614 ods. 2 Občianskeho zákonníka poplatok za uskladnenie, ktorý si zmluvné strany dohodli vo výške 3 eur za deň
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej dobe splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru
 • zaplatiť náklady na doručovanie tovaru
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

7.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, akosti, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

8. Dodacie podmienky

8.1. Tovar je predávaný podľa vyobrazených vzorov umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Rozmery, farba a ostatné údaje o tovare umiestnenom v ponuke internetovej stránky predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

8.2. Tovar doručuje predávajúci kupujúcemu na adresu zadanú zákazníkom v potvrdenej objednávke prostredníctvom:

 • prepravnej služby ktorú si kupujúci vyberie z uvedených možností – na dobierku, spravidla do 3-7 pracovných dní.

8.3. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a návod na použitie. Cena prepravy nie je súčasťou kúpnej ceny za objednaný tovar. Poštovné a dopravné náklady hradí kupujúci pri prevzatí objednaného tovaru podľa zvoleného spôsobu prepravy.

9. Kúpna cena, spôsob jej úhrady, nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

9.1. Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

 • platba na dobierku (v hotovosti) pri prevzatí tovaru
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho

9.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

9.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane prepravných nákladov a DPH.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

10. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

10.1. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

10.2. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

10.3. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na použitie a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

10.4. Oprávnená reklamácia na tovar zakúpený na stránke tohto internetového obchodu sa vzťahuje na:

 • vady materiálov, funkčné chyby a na nedostatky vzniknuté pri výrobe

10.5. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru zakúpeného v tomto internetovom obchode, ktoré vznikli:

 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na použitie
 • prirodzeným (bežným) alebo nadmerným mechanickým opotrebením
 • znečistením tovaru alebo jeho časti v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • v dôsledku zásahu do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • v dôsledku živelnej pohromy.

10.6. Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať záručné lehoty garantované výrobcami.

10.7. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu (najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu) vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

10.8. Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená suma späť.
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.

11. Postup pri vybavovaní reklamácie

11.1 Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné dodržať nasledovný postup:
1. Pošlite nám e-mail, kde uvediete typ výrobku, jeho objednávkové číslo, číslo faktúry a popis závady.
2. Bezodkladne, väčšinou do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.
3. Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, záručným listom a dokladom o zaplatení.

12. Súhlas so zasielaním reklamných materiálov

12.1. Potvrdením objednávky a prihlásením sa do odoberania noviniek dáva návštevník alebo kupujúci automatický súhlas so zasielaním reklamných materiálov formou SMS, e-mailom a letákom doručeným do miesta bydliska resp. miesta dodania tovaru. Zvyčajný čas doručenia reklamných SMS je počas pracovných dní a to od 9:00 do 18:00 hod. Odhlásenie odberu reklamných materiálov formou SMS a letáku do miesta bydliska je možné kedykoľvek a je potrebné dodržať nasledujúci postup:

 1. Pošlite nám e-mail s jednoduchou žiadosťou o vyradenie z reklamnej databázy, a uveďte o ktoré formy zasielania noviniek nemáte záujem. V e-maile uveďte Vaše meno a priezvisko, adresu a telefónne číslo.
 2. Do 24 hodín budú vyradené Vami uvedené formy zasielania reklamných noviniek z našej databázy.

12.2. Odhlásenie z odoberania noviniek e-mailom sa dá jednoduchým postupom, a to kliknutím na link v spodnej časti e-mailu.

13. Ochrana osobných údajov

13.1. Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúkať služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chráni pred zneužitím.

13.2. Ak je kupujúcim fyzická osoba (nepodnikateľ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu dodania (ak nie je totožná s adresou bydliska), telefónne číslo, resp. číslo mobilné číslo a mailovú adresu.

13.3. Ak je kupujúcim právnická osoba, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby predávajúcemu oznámil svoje obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platcom DPH), adresu dodania (ak nie je totožná s adresou sídla), telefónne číslo, mailovú adresu.

13.4. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho uvedené osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich sprostredkovanie vzájomného obchodu voči našej spoločnosti a partnerov zabezpečujúcich platobný styk a prepravcu, ktorému sa poskytnú údaje potrebné k doručeniu tovaru kupujúcemu. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú už pri potvrdení objednávky.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu.

13.5. Náš internetový obchod si vyhadzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v tomto prípade neplatia vyššiu uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi.

14. Záverečné ustanovenia

14.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

14.2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. V prípade, že kupujúci nesúhlasí so znením týchto všeobecných obchodných podmienok, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne. Vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka.